Wartości - Szkoła Podstawowa nr 45 w Lublinie

Article heading icon

Wartości

Misja, wizja i cele naszej szkoły

Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces uczenia się - nauczania stanowi radosne i twórcze przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując odpowiednie metody nauczania, dzięki którym pomagamy każdemu uczniowi odnaleźć w nim "talenty i uzdolnienia" i rozwinąć je na miarę swoich możliwości i aspiracji.

Jesteśmy szkołą, która:

- Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów.
- Wspomaga rodzinę w procesie wychowania.
- Gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa.
- Jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli.

 

Stwarzamy każdemu uczniowi optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości, potrzeb i aspiracji. Jesteśmy szkołą opartą na zasadzie partnerstwa, tolerancji, przyjaźni i wzajemnej pomocy, której wizerunek kształtują uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Drogowskazem naszych działań jest uniwersalny i ponadczasowy system wartości zawarty w twórczości Patrona - Zbigniewa Herberta. Słowa Poety „Bądź wierny Idź” z utworu „Przesłanie Pana Cogito” wyznaczają kierunek naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Rozwijamy i kształtujemy takie postawy jak: wierność, uczciwość prawość, przyjaźń, odpowiedzialność, wolność, i pokazujemy, jak je przenieść w przyszłość – w środowisku, regionie, kraju, świecie.

 

Uczymy demokracji:

– uczniowie respektują prawa szkolne

– nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły

 

Stale podwyższamy jakość pracy szkoły:

– analizujemy potrzeby i oczekiwania uczniów i rodziców

– ustalamy kierunki zmian jakościowych i je realizujemy

 

Promujemy szkołę:

– prezentujemy swoje osiągnięcia w środowisku

– rozwijamy naszą ofertę edukacyjną

– pozyskujemy sojuszników naszych działań

– działamy na rzecz środowiska lokalnego

 

Kształtujemy potencjał kadrowy:

– nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje

– gwarantujemy wysoki poziom kształcenia

 

Podnosimy poziom warunków działalności szkoły:

– modernizujemy pomieszczenia i wyposażenie

– wzbogacamy zasoby środków dydaktycznych

– zapewniamy nowoczesne warunki nauki

 

Zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko:

– spełniamy wymogi bezpieczeństwa i higieny

– posiadamy dobrze i estetycznie zagospodarowany obiekt

 

Posiadamy sprawny system komunikowania się i zarządzania:

– jesteśmy dobrze zorganizowani

– przepływ informacji w szkole jest efektywny

– zapewniamy łatwość dostępu do informacji

 

Zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną:

– oferujemy wszechstronne kształcenie z wykorzysta

niem technologii informatycznych

– każdemu uczniowi umożliwiamy osiąganie sukcesów edukacyjnych

– uczymy korzystania z różnych źródeł informacji

 

Zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów:

– rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów

– umożliwiamy rozwój zainteresowań i uzdolnień

– indywidualizujemy proces kształcenia

 

Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się:

– jasno określamy wymagania edukacyjne

– posiadamy motywujący system oceniania

– rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy

– zapewniamy różnorodność form i środków

– stosujemy aktywizujące metody pracy

 

Gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych:

– mobilizujemy do ciągłego rozwoju

– zapewniamy podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji

– zdobywamy laury w konkursach, turniejach

 

Zapewniamy równość szans:

– wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia

– uczymy tolerancji i empatii Wychowujemy i zapobiegamy zagrożeniom:

– kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie

– promujemy zdrowy styl życia

– przeciwdziałamy agresji

– jesteśmy otwarci i życzliwi

 

Zapewniamy opiekę i pomoc:

– rozpoznajemy potrzeby i problemy uczniów

– organizujemy skuteczne działania w zakresie opieki i niesienia pomocy

 

Wprowadzamy w świat wartości:

– promujemy i egzekwujemy:

 • szacunek dla ludzi,
 • samokrytycyzm i samodzielność,
 • sprawiedliwość i tolerancję,
 • otwartość na drugiego człowieka,
 • szacunek dla dóbr kultury i przyrody,
 • umiejętność dialogu,
 • odpowiedzialność za własne czyny,
 • poczucie obowiązku.

 

Zadania szkoły w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności, wychowania oraz profilaktyki

 1. Zapewnianie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych. Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.
 2. Kształtowanie właściwych postaw etycznych i patriotycznych. Promowanie pozytywnych wzorców postaw i zachowań w szkole i internacie.
 3. Kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu takich jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność wytrwałość, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, szacunek do innych ludzi, poczucie własnej wartości, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, gotowość do podejmowania inicjatyw, gotowość do pracy zespołowej, kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego i innych narodów.
 4. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za wykonywaną pracę i własną naukę. Wdrażanie działań przyczyniających się do obniżenia poziomu absencji uczniów na zajęciach szkolnych.
 5. Przygotowanie do sprawnego funkcjonowania w różnego typu wspólnotach (rodzinnej, środowiskowej, etnicznej, narodowej, religijnej).
 6. Kształtowanie umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej.
 7. Kształtowanie umiejętności właściwego odbioru i wykorzystania mediów.
 8. Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji szkoły (Święto Szkoły; spotkania z absolwentami; konkursy dotyczące patrona i historii szkoły).
 9. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, wspomaganie efektywności procesu uczenia się i nauczania. Rozwijanie ruchu olimpijskiego. Prowadzenie kół zainteresowań i zajęć dodatkowych w celu jak najlepszego przygotowania się młodzieży do matury i studiów wyższych.
 10. Kontynuowanie pracy z uczniami mającymi kłopoty w nauce, osiągającymi niskie wyniki w nauce.
 11. Upowszechnienie edukacji prozdrowotnej, medialnej, europejskiej, filozoficznej, ekologicznej i regionalnej.
 12. Kontynuowanie działań klasowych zespołów nauczycielskich i zespołów przedmiotowych. Wdrażanie kryteriów i zasad oceniania zapewniających każdemu uczniowi szansę rozwoju.
 13. Popieranie rozwoju ciekawych inicjatyw uczniowskich związanych z potrzebami edukacyjnymi, społecznymi i wychowawczymi młodzieży.
 14. Poznawanie sytuacji życiowej ucznia i udzielanie pomocy w ramach możliwości szkoły. Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną.
 15. Kontynuowanie ścisłej współpracy z rodzicami w sprawach dotyczących organizacji pracy szkoły, dydaktyki, wychowania i profilaktyki, ze szczególnym uwrażliwieniem na problem nadmiernej absencji.
 16. Propagowanie wolontariatu. Upowszechnianie pomocy koleżeńskiej w nauce.
 17. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się doskonaleniem nauczycieli oraz uczelniami wyższymi.
 18. Monitorowanie realizacji podstawy programowej z każdych zajęć edukacyjnych i realizacji liczby przeprowadzonych lekcji przewidzianych w planach nauczania.
 19. Ewaluacja wewnętrzna szkoły.
 20. Realizacja potrzebnych remontów budynków, sal i otoczenia przynależnego do szkoły.
 21. Wzbogacanie i unowocześnianie bazy dydaktycznej szkoły sprzyjające rozwojowi ucznia.

 

Pieśń szkolna

Słowa: Lidia Kupiec

Muzyka: Danuta Bazylewicz

 

Piszę i gram, rysuję i liczę,

Spoglądam na mapę, motylem się zachwycam,

Słucham o władcach, uczę się języków.

O ! Jakże tego jest bez liku.

 

Refren:

Chcę z radością iść do szkoły,

Przemóc trudy i mozoły,

Chętnie, chętnie uczyć się,

Nie jest źle, gdy coś się wie.

 

Chcę z radością iść do szkoły,

Przemóc trudy i mozoły,

Chętnie, chętnie uczyć się,

Bo w „45-tej" nie jest źle!

 

A gdy pojawia się problem klasowy,

To każdy po rozum w mig pędzi do głowy,

Troski i smutki znikają precz,

Chodzić do szkoły - nasza rzecz.

 

Refren:

Chcę z radością iść do szkoły,

Przemóc trudy i mozoły,

Chętnie, chętnie uczyć się,

Nie jest źle, gdy coś się wie.

 

Chcę z radością iść do szkoły,

Przemóc trudy i mozoły,

Chętnie, chętnie uczyć się,

Bo w „45-tej" nie jest źle!

Zwyczaje i obrzędy w naszej szkole

Organizowane wyjazdy

Dzień Dziecka, czyli tradycyjny Dzień Sportu gromadzi tych, którzy uwielbiają biegać, skakać, grać w piłkę i tych, którzy lubią oglądać sportową rywalizację. W ostatnim czasie do zawodów sportowych doszły także zawody "umysłowe", w których rywalizowali znawcy różnych dziedzin wiedzy, odpowiadając na łatwe i trudne pytania. Zdobywane punkty w obu kategoriach dały najlepszym klasom z poziomu 1-3 oraz 4-8 zwycięstwo w postaci Pucharu Dyrektora Szkoły.

Prezentacja różnorodnych talentów muzycznych, tanecznych, aktorskich, sportowych naszych uczniów. Tych, którzy ćwiczą w różnych zespołach, chodzą do szkół muzycznych, ale i tych, którzy amatorsko próbują rozwijać swoje talenty i zdolności. "Łowcami talentów" są p D. Bazylewicz i p. B. Malec.

Bal ósmoklasistów rozpoczynamy przepięknym polonezem, w którym w pierwszej parze - z uczniami lub przedstawicielami rodziców - kroczą p. dyr. Wojciech Kalicki i p. dyr. M. Czech. Po nim czas na pamiątkowe zdjęcia oraz przepyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców. W sali gimnastycznej, zamienionej np. w tajemniczy ogród lub świat głębin morskich, bawią się niemal do północy nie tylko szóstoklasiści, ale rodzice i nauczyciele.

Spotkanie z kandydatami na uczniów SP 45 i ich rodzicami, połączone z lekcjami otwartymi, konkursami, zabawami integracyjnymi i prezentacją szkoły.

Zabawy andrzejkowe, choinkowe i inne dyskoteki organizowane przez Samorząd Uczniowski, cieszą się zwykle dużą popularnością. Wśród nich najważniejszą jest zawsze ta pierwsza w październiku, podczas której prezentuje się nowo wybrany samorząd.

Spektakl w konwencji biblijnej, ludowej lub góralskiej, prezentowany przez całą społeczność szkolną, spotkania opłatkowe w klasach oraz tzw. grupa kolędnicza przygotowana przez p. Danutę Bazylewicz (złożona z naszych szkolnych chórzystów), która każdego roku wędruje po całej szkole, składając wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Tak obchodzimy Święta Bożego Narodzenia.

Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Bank Żywności, Góra grosza, Zbiórka nakrętek dla Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia - w tyk akcjach każdego roku bardzo chętnie biorą udział nasi uczniowie i ich rodziny. Dary pozyskane ze zbiórek od kilku lat trafiają też do dzieci ze świetlicy środowiskowej Pasterzówka oraz do rodzin z naszego osiedla.

Każdego roku w szkole odbywają się spektakle słowno-muzyczne, prezentacje multimedialne, konkursy lub wystawy poświęcone naszemu wybitnemu Polakowi, przygotowywane pod kierunkiem p. Violetty Sobczyk. Zawsze niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się cukierenka „Papieska”, sprzedająca m.in. pyszne kremówki. Całkowity dochód ze sprzedaży ciast przeznaczany jest na cele charytatywne, np. budowa Centrum Jana Pawła II w Krakowie, Ruch Maitri, pomoc dzieciom ze Szpitala Klinicznego w Lublinie lub objętym opieką fundacji Dzieciom zdążyć z pomocą.

Uroczystość poświęcona życiu i twórczości Zbigniewa Herberta, poprzedzona często szkolnymi konkursami (biograficzny, literacko-muzyczny, lekcjami i literacko-plastyczny), wystawami,lekcjami o naszym Patronie.

Święta narodowe, tj. Święto Niepodległości i Święto konstytucji 3 Maja - w tych dniach odbywają się rocznicowe akademie, w których podziwiamy aktorskie talenty uczniów wcielających się w różne role, np. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Józefa Piłsudskiego czy inne postacie historyczne. Zawsze te uroczystości uświetnia chór szkolny "Kantata" W ostatnich latach często wykorzystywany jest przekaz multimedialny.

Ślubowanie uczniów klas I, które odbywa się pierwszego dnia nowego roku szkolnego, połączone jest z uroczystym pasowaniem na ucznia.