Deklaracja dostępności - Szkoła Podstawowa nr 45 w Lublinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

ul. Radzyńska 5

20-850 Lublin

Data publikacji strony internetowej: 09.01.2024 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.01.2024 r.

Strona internetowa Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie jest Częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Część zdjęć/grafik opublikowanych przed dniem 7 stycznia 2024 r. posiada nieadekwatne opisy alternatywne.

Wyłączenia

Część zdjęć/grafik opublikowanych przed dniem 7 stycznia 2024 r. posiada nieadekwatne opisy alternatywne.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 09.01.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 09.01.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Nauczyciel - Arkadiusz Majewski, arkadiusz.majewski@zso1.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 817413703 - kontakt poprzez sekretariat szkoły. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku szkoły oraz wjazd na parking znajdują się od strony ulicy Radzyńskiej. Wejście dodatkowe zlokalizowane jest od strony ulicy Paganiniego.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Do wejścia głównego prowadzą schody z wydzielonym podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Żeby znaleźć się na parterze budynku szkoły należy pokonać 3 schody zlokalizowane za podwójnymi drzwiami wejściowymi. Przy wejściu dodatkowym zlokalizowanym od strony ul. Paganiniego znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych pozwalający wjechać na poziomie parterowym szkoły. Na parterze zlokalizowany jest gabinet dyrektora szkoły, sekretariat, świetlica, obiekty sportowe, pok. kierownika gospodarczego.

Budynek nie posiada windy, wejście na I oraz na II piętro schodami. W budynku nie ma zainstalowanych informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych urządzeń technicznych umożliwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Wejście na teren szkoły z psem asystującym jest możliwe. Osoba niepełnosprawna musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonanych szczepieniach weterynaryjnych, pies musi być w uprzęży. Osoba niepełnosprawna odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Koordynatorzy dostępności

Arkadiusz Majewski