Organizacja - Szkoła Podstawowa nr 45 w Lublinie

Article heading icon

Organizacja

Co w szkole mamy?

Świetlica szkolna zapewnia dzieciom zajęcia wychowawczo-opiekuńcze przed lekcjami i po lekcjach. Organizuje ciekawe zajęcia literackie, plastyczne, muzyczne i taneczno-ruchowe.

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 -- 17:00

Cele i zadania świetlicy szkolnej:

Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom klas I-IV zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

W świetlicy realizowane są następujące zadania:

Zapewnienie uczniom opieki przed lekcjami i po lekcjach.
Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
Kształtowanie u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole w środowisku lokalnym).
Kształtowanie i rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków.
Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
Współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

Regulamin przyjęcia dziecka:

Świetlica obejmuje opieką dydaktyczno-wychowawczą uczniów klas I-IV
Rekrutacja odbywa się w oparciu o złożone w sekretariacie szkoły lub w świetlicy karty zgłoszeń.
W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących i samotnie wychowujących dziecko.
Na każdy nowy rok szkolny należy składać aktualne karty zgłoszeń.
W czasie trwania roku szkolnego dziecko może być przyjęte do świetlicy na podstawie karty zgłoszenia, gdy są wolne miejsca.
Pracownicy świetlicy sprawuje opiekę w godzinach: 6.30 – 17.00.
Dzieci są przyprowadzane i odbierane ze świetlicy wyłącznie przez swoich rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.

Plan dnia świetlicy

6:30 – 8.00 Przyprowadzanie dzieci. Zabawy dowolne, gry i zabawy stolikowe, rozmowy z dziećmi.
8:00 – 9.00 Zajęcia ruchowe: ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy przy muzyce.
9:00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne wg miesięcznego planu pracy wychowawcy (plastyczne, muzyczne, literackie i in.)
10:00 – 10.30 Drugie śniadanie. Zabawy indywidualne wg zainteresowań ucznia.
10:30 – 11.30 Zabawy zorganizowane przez nauczyciela z grupą: ruchowe, czytanie książek, spacery, w zależności od pogody
11:30 – 13.00 Przygotowanie do obiadu. Obiad (I i II grupa). Odpoczynek po obiedzie (czytanie bajek, muzyka relaksacyjna).
13:00 – 13.30 Odrabianie lekcji.
13:30 – 14.30 Zajęcia dydaktyczne wg miesięcznego planu pracy wychowawcy.
14:30 – 15.30 Zabawy ruchowe, tematyczne, rozwijające twórczą aktywność dzieci. W zależności od pogody: spacery, gry i zabawy na powietrzu.
15:30 – 17.00 Zabawy dowolne, gry i układanki stolikowe, zajęcia indywidualne.

W świetlicy pracują:

p. Agnieszka Bartkow - Lewandowska
p. Grażyna Kośmiej
p. Elżbieta Rybaczek
p. Aleksandra Wons-Łukasik
p. Magdalena Kukier
p. Danuta Gromczyńska
p. Emilia Bożek
p. Monika Mirońska-Galińska

Gabinet medyczny

Czynny w godzinach:

codziennie: 7.15 - 14.30

lekarz pani mgr Bronisława Kamińska

Gabinet stomatologiczny

Godziny Pracy:

Poniedziałek - 14.00 - 18.00
Wtorek - 9.00 - 12.00
Środa - 9.00 - 13.00
Czwartek - 9.00 - 13.00
Piątek - nieczynny

Biblioteka szkolna jest czynna codziennie w następujących godzinach:

Poniedziałki: 08:00 - 16:00

Wtorki: 8:00 - 16:00

Środy: 08:00 - 16:00

Czwartki: 8:00 - 16:00

Piątki: 8:00 - 16:00

Pracownicy naszej biblioteki

p. Liliana Kwiecińska - Urbaniak
p. Mariola Koc
p. Andrzej Zegzdryn

Nasza biblioteka to:

Interdyscyplinarna pracownia, której zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i przechowywanie zbiorów
swoją działalnością wspomaga realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły
służy swoimi zbiorami uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym i ich rodzinom

Zbiory (ok. 15 tys. woluminów): książki, czasopisma, zbiory audio-wizualne.

Udostępnianie: Do domu, na miejscu, do pracowni.

Formy pracy z czytelnikiem:

indywidualna (porady biblioteczne i bibliograficzne, rozmowy)
grupowa (lekcje biblioteczne)
zbiorowa (wystawy - z okazji rocznic literackich, promowanie czytelnictwa, popularyzacja książek z różnych dziedzin wiedzy, konkursy, spotkania autorskie)

Układ książek: księgozbiór podręczny, lektury, literatura piękna dla dzieci i młodzieży wg. treści, literatura piękna dla dorosłych, literatura popularno-naukowa, literatura pedagogiczna oraz podręczniki szkolne.

Biblioteka posiada nie tylko tradycyjne źródła informacji, ale również nowoczesne nośniki - Internet!

W bibliotece naszej funkcjonuje kawiarenka internetowa czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.